OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

                               Obchodní podmínky, reklamační řád

Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními
podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v
okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží
kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.

Kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o
kupujícím a jeho nákupech.
V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v objednávce může být
dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného
zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na
určenou adresu a zpět) mohou být vymáhány na kupujícím.

Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího
uvedených v objednávce. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu
prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím budou
tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel
se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení
předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím
určeném.
Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách
jednotlivých produktů.

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně 20% DPH. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže
uvedených podmínek:

Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v
originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
Informujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu
doporučeně a pojištěné (doporučeně neznamená na dobírku, dobírka nebude
převzata), neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k
nám. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi.
V případě, že jednáním kupujího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55
odst. 1, je kupující povinnen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený
obsah atd.)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za
zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14
pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat
odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady
kupujícího zpět.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a
oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací
vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného
zboží reklamaci vyřídí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování
jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako
škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto
původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně (ne na dobírku - ta nebude
přijata) na adresu dodavatele.